Banner
Nav Menu
Sidebar

Author: Ron Graham

bislama

Tabu Spirit i stap Givhan long Yumi
—?Tabu Spirit i wokem long yumi olsem wanen?

Long gladhat blong God, hem i givim Tabu Spirit long evri man we oli bilif long Jisas Kraes, mo oli tanem tingting long ol sin blong olgeta, mo oli baptaes long nem blong Jisas. "Nao God i givim Tabu Spirit ya long yufala" (Ol Wok 2:38-39). Tabu Spirit ya, i stap givhan long olgeta. Yumi luk long seven samting we Tabu Spirit i mekem long yumi.

1 Blong mekem heart blong yu i tabu

Tabu Spirit ya, hem i mekem yumi tabu. Taem we Peter i bin promis se God i fogivim sin blong olgeta man we oli bilif long Jisas mo tanem tingting from sin blong olgeta, mo baptaes, hemia nao God i givim Tabu Spirit long olgeta from. (Ol Wok 2:38).

Taem we man i baptaes, mo God i tekemaot evri sin blong man ya, nao Tabu Spirit i kam, i mekem hom insaed man ya, mo i mekem man ya i tabu mo i joenem man ya wetem ol narafala man tabu.

“Sanctification” (God i Mekem Yumi i Tabu)

¶“13Ol brata mo sista. Masta blong yumi lavem yufala tumas, mo oltaem mifala i stap harem se mifala i mas talem tangkiu long God from yufala. Long ples blong yufala, yufala i faswan we God i jusumaot yufala blong yufala i bilif long hem, blong hem i save sevem yufala. Nao hem i sevem yufala long paoa blong Spirit blong hem, we i mekem yufala i tabu, yufala i man blong hem, mo i sevem yufala from we yufala i bilif long ol trutok.” (2Tesalonaeka 2:13).

¶“2God ya we i Papa blong yumi, hem i jusumaot yufala bifo olgeta, from tingting blong hem nomo. Mo long plan blong hem, Spirit blong hem i mekem yufala i tabu, yufala i man blong hem. Nao yufala i stap obei long Jisas Kraes mo blad blong hem i tekemaot ol sin blong yufala, i mekem yufala i klin. Prea blong mi we oltaem God bambae i stap givhan moa long yufala long gladhat blong hem, mo oltaem hem i stap putum pis i stap wetem yufala.” (1Pita 1:2).

¶“19?Olsem wanem? ?Yufala i no save we bodi blong yufala i olsem haos blong Tabu Spirit? Spirit ya, God i givim long yufala finis, mo hem i stap long yufala. Fastaem, bodi blong yufala i blong yufala nomo, be naoia, i blong God. ?Weswe yufala i no save samting ya? 20Hem i pemaot yufala finis long bigfala praes. From samting ya, yufala i mas yusum bodi blong yufala blong leftemap nem blong hem.” (1Korin 6:19-20).

2 Blong putum mak blong God long yu.

God i save hu i blong hem, mo i givim Tabu Spirit long hem olsem we i putum mak long hem blong soemaot se i man blong Kraes.

God i promis se yu yu blong hem

¶“13 Mo yufala tu we i no laen blong Isrel, Kraes i joen wetem God, nao God i makemaot yufala tu blong yufala i man blong hem. Yufala i harem trutok finis. Hemia gud nius ya we God i yusum blong sevem yufala, mo taem yufala i harem, yufala i bilif long Kraes. Nao God i putum mak blong hem long yufala, se yufala i man blong hem, from we hem i givim Tabu Spirit long yufala, olsem we hem i promes finis. 14 From we Tabu Spirit ya i stap long laef blong yumi, yumi save savegud we bambae yumi save kasem ol samting ya we God i makemaot finis, se oli blong yumi. Tabu Spirit ya i soemaot we God bambae i mekem yumi ya we hem i pemaot yumi finis, bambae yumi fri olgeta. Nao i stret nomo blong yumi stap leftemap nem blong God i go antap oltaem, from fasin ya blong hem we i gudfala tumas.” (Efesas 1:13-14, 4:30).

¶“21 yumi savegud we yumi joen finis long Kraes. Hem nomo i mekem yumi tabu, 22 mo i putum mak blong hem long yumi, se yumi man blong hem. Mo hem nomo i putum Tabu Spirit ya long laef blong yumi, blong soemaotgud we ol promes blong hem bambae oli kamtru long yumi.” (2Korin 1:20-22).

¶“5God nao i mekem yumi rere, blong hem bambae i jenisim yumi olsem. Mo hem i givim Tabu Spirit ya blong hem finis long yumi, blong soemaotgud we ol promes blong hem bambae oli kamtru long yumi” (2Korin 5:5).

God i wantem se yumi stap hapi mo sua se yumi gat wan ples long heven we bambae i no save go pisis. No man i save fosem yumi longwe long samting ya we God i promis. Naoia, God i givim Tabu Spirit blong soemaot we tok blong God i tru..

3 Blong agensem Setan

Presen blong Tabu Spirit ya i no stap slip insaed long yumi. Hem i mekem wok. Hem i stanap longsaed yumi, blong faet agensem enemi blong yumi. Tabu Spirit i stap helpem yumi we yumi save wokbaot long rod gogo yumi kasem Heven.

Sapos yumi stap usum paoa blong yumi nomo, bambae yumi no save stanap agensem Setan. Hem i no man olsem yumi. Hem i olsem enjel we i gat bigfala paoa blong hem. Nao hem i stap lidim plante devel we oli bin joen long hem, mo oli stap folem hem, mo oli stap agensem yumi. Oltaem Setan i faet, God i stap givhan long yumi, mo Setan i no save winim yumi from (1Korin 10:13, Efesas 6:10-13).


❖ Lesson ya, yu save divaedem long tu haf. Trifala poen (1‑2‑3) i mekem fas haf, nao nekis fofala poen (4‑5‑6‑7) i mekem seken haf.


4 Blong mekem bilif i strong

Tabu Spirit i save helpem yumi blong yumi kam strong, mo yumi no lus, mo yumi mekem gudfala frut long laef blong yumi. Sapos yumi no gat help ya, yumi no save faet agensem ol paoa blong tudak.

Paoa blong Mekem Yumi Strong

¶“16[God] i gat bigfala paoa blong heven, mo mi mi stap askem long hem blong hem i yusum Spirit blong hem blong givim paoa long yufala, blong mekem yufala i stanap strong oltaem. 17Mi stap askem long hem, blong Kraes* i kam, i mekem ples blong hem long tingting blong yufala, from we yufala i stap bilif strong long hem. Mo mi stap askem long hem blong hem i mekem laef blong yufala i stanap long fasin ya blong Kraes blong lavem ol man, olsem we rus blong tri i holemtaet graon, olsem we haos i fas strong long graon we i stanap long hem. 18Mo mi stap askem long hem, blong yufala i save joen long olgeta man blong God long evri ples, blong kasem paoa blong save fasin ya blong Kraes we hem i lavem yumi tumas. Mi wantem blong yufala i save we fasin ya i bigwan olsem wanem, mo i longfala olsem wanem, mo i hae olsem wanem, mo i dip olsem wanem. ” (Efesas 3:16-18).

¶“22Be Tabu Spirit, hem i stap mekem ol man oli gat narafala fasin. Hem i stap mekem we oltaem olgeta oli stap lavem ol man, mo oli stap glad, mo oli gat pis long tingting blong olgeta. Hem i stap mekem we tingting blong olgeta i longfala, mo oli gat sore long man, mo we fasin blong olgeta i gud nomo, mo i stret oltaem we i no save jenis. 23Hem i stap mekem we olgeta oli kwaet man, mo oli save blokem ol samting we olgeta nomo oli wantem. I no gat loa blong blokem yufala long ol samting ya. 24Olgeta we oli man blong Jisas Kraes, oli lego finis ol rabis fasin ya we i kamaot long tingting blong olgeta nomo. I olsem we olgeta oli nilim ol samting ya long kros finis.” (Galesia 5:22-24).

¶“12Man we i ting se i stap stanap strong, hem i mas lukaot gud, blong bambae i no foldaon bakegen. 12Ol samting ya we oli stap traem yumi, oli sem mak nomo long ol samting we oli stap traem ol narafala man. Be God i stap holem promes blong hem, mo hem i no save letem wan samting i traem yumi, we i strong tumas long yumi. Be stret long taem ya we samting olsem i traem yumi, hem bambae i mekem rod blong yumi, blong yumi winim samting ya.” (1Korin 10:12-13).

¶“13God nomo i save mekem we yumi putum tingting blong yumi stap strong long hem. Mo prea blong mi, we hem bambae i mekem yufala i glad tumas, nao oltaem, bambae yufala i gat pis long tingting blong yufala from we yufala i bilif long hem. Nao bambae yufala i save putum tingting blong yufala i stap strong moa long hem oltaem, from we Tabu Spirit i stap givim paoa long yufala” (Rom 15:13).

¶“13Yu yu mas holemstrong ol tok ya we mi mi tijim yu finis long hem. Ol tok ya i stret gud, mo i blong soemaot rod long yu, blong yu save folem ol fasin blong bilif mo blong lavem ol man. Ol fasin ya, yumi stap folem from we yumi joen long Jisas Kraes. 14Ol gudfala samting ya we Jisas Kraes i putum long han blong yu finis, yu mas holemgud olgeta long paoa blong Tabu Spirit we hem i mekem ples blong hem finis long yumi.” (2Timoti 1:13-14).

Tok ya i mekem tingting blong yumi we i savegud se yumi no traehad long yumi nomo, nogat. God i stap wetem yumi oltaem blong helpem yumi. Tabu Spirit blong God i gat paoa we i skelem moa long spirit blong yumi. Taem we Setam i traem yumi, nao yumi save blokem Setan from God i givhan long yumi.

Tabu Spirit i helpem yumi long evri samting we yumi no strong. From samting ya, bae yumi kam strong moa, mo yumi gat gudfala yus long God.

Sapos yumi wantem wok sam gudfala samting blong God, yumi no save mekem wok ya blong yumi nomo. Yumi mas kasem help we God i save givim long yumi.

5 Blong mekem prea

Sapos yumi stap usum paoa blong yumi nomo, yumi no save wanem fasin i stret blong folem blong prea. Yumi no prea long fasin we God i wantem. Be Tabu Spirit i stap givhan long yumi. Hem i mekem prea blong yumi we i kasem mak, i gudfala prea olgeta. God i no luk long tingting blong yumi nomo, be tu i luk long tingting blong Tabu Spirit ya (Rom 8:26-28). Tabu Spirit hem i fren blong yumi, i givim help long yumi taem we yumi no save mekem prea.

6 Blong save toktok long Baebol (stret)

Sapos yumi stap usum paoa blong yumi nomo, yumi no save everi samting long Baebol, from Baebol i gat sam samting we i strong tumas blong save (2Pita 3:16). Be Tabu Spirit i stap givhan long yumi, mekem se bambae yumi kam waes moa. God i save openem tingting blong yumi mekem se bambae yumi nomo kam konfuis (Efesas 1:13-18).

7 Blong wokem sam gudfala samting

Sapos yumi stap usum paoa blong yumi nomo, bambae yumi no save wokem olgeta gudwok blong God we hem i hapi olgeta long yumi. Yumi mas usum paoa we God i givim yumi. Hemia nao bambae yumi save mekem gudfala wok we i leftemap nem blong God (1Pita 4:10-11).

Lastok long lesen ya

Lesen ya hem i no stap tok long saed blong merekel, nogat. Merekel hem i wan narafala samting olgeta. God i no bin givim paoa blong merekel long evri man blong hem. Be lesen ya, i stap tok blong paoa blong Tabu Spirit we God i givim evri man blong hem olsem. Lesen ya, i stap tok blong fasin blong laef blong olgeta kristin man.

Oli mas stap prea. Oli mas stap ridim Baebol mo lanem ol samting we Baebol i soemaot long olgeta. Oli mas stap mekem gudfala wok, we oli stap obei God, mo we oli stap givhan long narafala man. Oli mas stap faet agensem Setan mo oli mas stap sakem doti long laef blong olgeta.

Hemia nao. Long fasin ya, Tabu Spirit i stap givhan long evri kristin man Sapos man i askem mo man i letem.

God i givim yumi Tabu Spirit blong hem, mekem se yumi kasem laef we i no save finis, mo blad blong Jisas Kraes i oltaem mekem yumi klin blong ol sin blong yumi. Jisas i talem se, "Man we i bilif long mi, hem i olsem tok long Baebol we i talem se, 'Wota we i save givim tru laef bambae i kamaot long hat blong hem, olsem wan bigfala reva we i stap ron'" Nao long tok ya, Jisas i stap tokbaot Tabu Spirit (Jon 7:37-38).


Written in Bislama the national language of Vanuatu. Bislama is one of several creoles spoken in Australia and islands of the Pacific.
 
❖ Scriptures quoted from Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.

Copyright on print
Footer